Energi för framtiden

Idag använder vi mer energi än någonsin, och vi är fullkomligt beroende av elektricitet för att kunna försörja oss, kommunicera och hålla oss varma. Att de energibränslen vi använt historiskt sätt, och fortfarande är beroende av, håller på att ta slut är en stressfaktor som ständigt diskuteras. Nya förnyelsebara energialternativ måste utvecklas, men kostnaden för dessa är hög och utvecklingstakten är inte så snabb som vi önskar.

Energihistorien har visat att då vi förstod hur vi kunde använda fossila bränslen effektivt, så blev vi också mer beroende av dem. Det var med stormsteg man tog sig från enkla eldar med ved till ångmotorn men ironiskt nog så är det i de urgamla teknikerna för energiproduktion som vi nu söker en lösning på energikrisen och miljöproblemen.

Solen

Solen är ett måste för att vi ska kunna leva på denna planet, och den har alltid varit en källa för energi. Idag kan vi ta till vara på den energi som kommer från solljuset och omvandla den till värme och elektricitet. I Sverige är solfångare ganska nya men på sydligare breddgrader är det redan mycket vanligt att varje hem värmer sitt tappvatten med en solfångare på taket. I och med att den här tekniken utvecklas så hoppas man kunna hitta kostnadseffektiva sätt att ge mer människor tillgång till den här klimatsmarta typen av energi. Mer om solkraft.

Vattenkraft

Vattenkraft är verkligen inget nytt fenomen men idag försöker man se hur den kan användas utan att skada miljön. Redan för flera hundra år sedan så upptäckte man att artificiella dammar kunde skapa problem med översvämning och uttorkning, och idag vet vi att illa planerade vattenkraftverk kan påverka omkringliggande ekosystem mycket negativt. Samtidigt är vattenkraft en form av energiresurs som är förnyelsebar och relativt miljövänlig. Genom att se på hur man kan använda vattenkraft utan att skada omkringliggande natur så är den en av de energikällorna som hängt med sedan tidig energihistoria och nu följer oss in i framtiden. Mer om vattenkraft.

Vindkraft

En annan energikälla som också har djupa rötter i energins historia är vindkraft. Tekniken som gäller för dagens vindkraftverk är nära relaterad till den som användes för de första väderkvarnarna. Teorin må vara lik, men i praktiken så kan vindkraft idag vara en viktig lösning för klimatsmart energi. Även denna energiresurs diskuteras eftersom vindkraftsparker har visat sig påverka djur och naturliv. Man måste hitta hållbara lösningar för placering av vindkraftverken för att kunna fortsätta utvecklingen av denna viktiga energiresurs. Mer om vindkraft.

Berg-, luft- och sjö-värme

Framtidens energihistoria kommer även att inbegripa berg-, luft- och sjö-värme. Med värmepumpar kan vi idag dra nytta av den energi som finns naturligt i vår berggrund, luft och i våra sjöar. Det här är också förnyelsebara former av energi som förhoppningsvis kommer att bli billigare att installera och använda för lägre energikostnader och en ren miljö. I Sverige har det också bedrivits en del forskning omkring vågkraft som även den kan komma att bli en lösning för framtidens energifrågor. Om värmepumpar.

Traditionella fossila bränslen

Man hoppas förstås att kunna frångå bruket av fossila bränslen för uppvärmning och elektricitet, men trots utveckling och forskning så står ändå kol och olja för merparten av vårt energiförbrukning. Även bussar och bilar som drivs av biogas förlitar sig ju på fossila bränslen som en vacker dag kommer att ta slut. Precis vad de fossila bränslena kommer att ersättas med kan man diskutera. Kärnkraften är fortsatt ett alternativ som många propagerar för samtidigt som säkrare metoder utvecklas för framtidens energibehov. Om fossila bränslen.