Energi, då, nu och i framtiden

Energi och energifrågor har aldrig varit mer aktuella än nu.
Sinande oljeresurser i kombination med diskussioner om klimatet och den eventuella mänskliga påverkan gör energi till ett aktuellt ämne.
Hur skall framtida energikällor se ut och hur skall vi hantera de befintliga?

 

Framtida energi

Om framtidens energikällor har vi inte fullständig kunskap om. Inte i det avseendet att vi vet vilka som kommer bli de dominerande.
Kraven på framtida energikällor bör vara, återvinningsbar energi, ingen eller mycket begränsad miljöbelastning, säker.
Av de befintliga energislag som nu används kan följande mer eller mindre anses höra dit och det är:

Nu kan en del av dessa energikällor väcka frågor om de verkligen svarar upp mot de krav man kan ställa på hållbar energi utan negativ påverkan på mänskligheten och människor.
Byggandet av till exempel ett stort vattenkraftverk kan ge en del negativa effekter för närområdet. Där kan man se hur byggandet av det som kallas för De tre ravinernas damm i Kina påverkade befolkningen och miljön i samband med byggandet.

 

Nutidens energi

Den energi vi använder i dagsläget för el- och värmeproduktion samt transport har naturligtvis en del gemensamma beröringspunkter med den framtida.
De som ifrågasätts av miljö-, säkerhets-, och bristande återvinning är främst:

Samtidigt som motsvarar dessa källor en så pass väsentlig del försörjningen att de kan knappast i nuläget fasas ut omedelbart utan att det finns ett fullgott alternativ till dem. Även om besparingar kan åstadkomma en del har vi en ständigt växande befolkning som kräver en ökande konsumtion.

 

Energi för övrigt

I energihistoria finns en liten genomgång om energi och dess användning för mänskligheten över tid.
Värmepumpar brukar ibland även de kopplas samman med energikällor för värme. Men de är att betrakta som en sekundär källa då de är beroende av el för att kunna fungera.